Algemeen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten, de daaruit voortvloeiende leveringen en diensten van welke aard dan ook tussen kpot en de opdrachtgever. Afwijkingen en aanvullingen zijn slechts bindend indien en voorzover die tussen partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

Aansprakelijkheid

Kpot is enkel verantwoordelijk voor het geleverde materiaal dat kpot zelf ontwikkelt en ontwerpt. Eventuele stukken, goederen of diensten ­afkomstig van derden vallen niet onder onze verantwoordelijkheid. De verantwoordelijkheid van kpot door welke oorzaak en om welke reden ook, is in elk geval ten overstaan van de opdrachtgever beperkt tot de som verschuldigd voor de uitvoering van het grafisch werk.

Kpot kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor fouten in de tekst of het ontwerp, indien de opdrachtgever een ­controle heeft uitgevoerd en zijn goedkeuring heeft gegeven.

Aankoop bronmateriaal

Prijzen omvatten geen vergoeding voor aangekochte beelden of ander beschermd bronmateriaal tenzij expliciet vermeld. ­Dergelijke aankopen worden eerst ter goedkeuring aan de klant voorgelegd, en pas dan aangekocht en aangerekend. Wordt er gekozen voor een betalend lettertype, dan is de aankoop hiervan een ­bijkomende kost waarin de klant zelfstandig optreedt. Overtredingen van auteursrecht kunnen nooit verhaald worden op kpot, en zijn steeds ten laste van de klant.

Openbaarmaking en verveelvoudiging

Alvorens tot openbaarmaking of verveelvoudiging wordt overgegaan dienen partijen elkaar in de gelegenheid te stellen de laatste drukproef, revisieproef of het laatste prototype van het ontwerp te controleren en goed te keuren.

Verstrekken van gegevens

De opdrachtgever is gehouden al datgene te doen, wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige en juiste levering door kpot mogelijk te maken, zulks in het bijzonder door het tijdig aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/benodigde materialen.

Termijn van levering

De door kpot vooropgestelde leveringstermijnen voor het volbrengen van een ontwerp zijn steeds slechts indicatief en geen bindende termijnen. Levering van het te volbrengen ontwerp aan de opdrachtgever na de vooropgestelde leveringstermijn kan in hoofde van de opdrachtgever nooit enig recht op schadevergoeding of nietigheid doen ontstaan.

Prijsopgave

Bijkomende ontwerprondes, nieuwe verzoeken en hoogdringend werk worden bijkomend aangerekend. Onder hoogdringend werk wordt verstaan: niet ingepland, bijkomend werk dat sneller dan binnen vijf werkdagen afgeleverd dient te worden. In geval van hoogdringend werk wordt een tarief van 150% aangerekend.

Indien kpot door het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen of door een gewijzigde of foutieve opdracht en/of briefing door de opdrachtgever genoodzaakt is meer of andere werkzaamheden te verrichten, zullen deze werkzaamheden apart worden aangerekend.

Alle mondelinge en schriftelijke aanbiedingen en de daarmee samenhangende prijsopgaven van kpot zijn vrijblijvend. De prijsopgaven kunnen wijzigingen ondergaan door een onvoorziene verandering in de werkzaamheden.

In het geval van drukwerk zal er in de prijsopgave standaard 1 drukvoorstel worden opgenomen. Indien deze niet voldoet voor de opdrachtgever of indien het gevraagde drukwerk wijzigt, zal het bijhorende nieuwe zoekwerk nadien worden aangerekend per uur.

Naamsvermelding

Kpot is – tenzij expliciet anders afgesproken – te allen tijde gerechtigd om het ontwerp te signeren en/of zijn naam te laten vermelden in het colofon van een ­publicatie, website, aankondiging of titelrol.

Eigen promotie

Zolang hierover geen nadere afspraken zijn gemaakt, heeft kpot de vrijheid om het ontwerp of het ontwerpproces te gebruiken voor zijn eigen publiciteit of promotie.

Bewijsexemplaren

De opdrachtgever zal, in geval van een ontwerp dat in serie zal worden vervaardigd, kpot kosteloos 10 tot 20 exemplaren van het verveelvoudigde ontwerp, of van het betreffende onderdeel daarvan, doen toekomen, zodra publicatie of openbaarmaking heeft plaatsgevonden. Voor waardevolle stukken of een zeer kleine oplage zal een geringer aantal gelden.

Auteursrechten

Goederen en intellectuele rechten blijven eigendom van kpot tot algehele betaling van de factuur. Kpot garandeert dat het geleverde vanwege haar is ontworpen, dat zij houder is van de vermogensrechten, zijnde het reproductie- en exploitatierecht in al haar aspecten, op de geleverde werken en dat zij deze rechten aldus kan overdragen aan opdrachtgever.

Tenzij uitdrukkelijk overeengekomen behoort niet tot de opdracht van kpot het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van merkrechten, tekening- of modelbescherming, octrooirechten, auteursrechten en portretrechten van derden. Ditzelfde geldt voor onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor de opdrachtgever.

Wijzigingen

Tenzij anders afgesproken voorzien we standaard ruimte voor twee feedback rondes op een ontwerp. Dat is één grote en één kleine feedbackronde. Na het eerste ontwerp voorstel kunnen er grotere visuele aanpassingen worden doorgevoerd. Na het tweede ontwerpvoorstel kunnen er kleine aanpassingen (een tekstcorrectie of finishing touch) worden doorgevoerd. Het derde ontwerpvoorstel zal dan het definitieve ontwerp worden. Aanpassingen na deze ontwerpronde, zullen bijkomend gefactureerd worden.

Het is de opdrachtgever niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van kpot veranderingen in de voorlopige of definitieve ontwerpen aan te brengen.

De opdrachtgever dient bij een door hem gewenste wijziging kpot als eerste in de gelegenheid te stellen om deze uit te voeren. Hiervoor dient een vergoeding te worden betaald, op basis van de gebruikelijke door kpot gehanteerde tarieven.

Websites

Visuele vormgeving

Na de wireframes, wordt de ontwerpfase gestart. Aan de hand van de huidige huisstijl, voorbeelden en mondelinge inbreng wordt er een professioneel, visueel aantrekkelijk ontwerp ontworpen. Het ontwerp kan maximaal 2 keer worden aangepast. Na het eerste ontwerp voorstel kunnen er grote aanpassingen worden doorgevoerd. Na het tweede ontwerpvoorstel kunnen er kleine aanpassingen (finishing touch) worden doorgevoerd. Het derde ontwerpvoorstel zal dan het definitieve ontwerp worden. Aanpassingen na deze ontwerpronde, zullen bijkomend gefactureerd worden.

Vertaling vormgeving naar code

Pagina’s die niet in de wireframes of visuele vormgeving gedefinieerd werden, worden naar analogie opgebouwd. Kpot is vrij in deze interpretatie.

Testfase

De website wordt op een staging environment voorzien. Deze wordt met een login beveiligd zodat alleen kpot en u deze kan bekijken. In deze fase staat het u vrij inhoud aan te passen of aan te vullen. Enkel technische fouten of kleine layout aanpassingen vallen binnen de scope van deze fase. Deze fase duurt 1 week, tenzij expliciet anders overeengekomen.

Zodra de testfase verlopen zijn aanpassingen niet meer mogelijk onder de offerte. Nieuwe aanpassingen gebeuren in regie of vallen onder een nieuwe offerte. Voor het verder verloop, onderhoud en aanpassingen van de website kan een onderhoud of service level contract aangegaan worden.

Webhosting

Standaard worden webhosting, domeinnamen en emailadressen door kpot georganiseerd. Kpot kan onder geen enkele omstandigheid verantwoordelijk gehouden worden voor tekortkomingen door de webhost. Een zelf gekozen webhosting partner is ook mogelijk, maar impliceert meer werk bij lancering en gaat daarom gepaard met een meerkost.

Inhoudelijke aanpassingen

Inhoudelijke aanpassingen zijn enerzijds wijzigingen aan bestaande pagina’s mbt tekstuele inhoud of foto’s en anderzijds extra pagina’s of menu-items toevoegen zonder codeerwerk. Aangekochte onderhoudsuren zijn onbeperkt geldig. Er vindt geen restitutie plaats van niet verbruikte uren.

Beveiligingsupdates

Dit zijn maandelijkse backups en driemaandelijkse updates van de ­software en plugins. Deze updates worden gecommercialiseerd onder de naam “basic web support”. Conflicten die ontstaan door deze updates of door software van derden kunnen opgelost worden in regie of met een voorafgaand aanwezig onderhoudscontract.

Onderhoudscontract

Op voorwaarde van een ononderbroken onderhoudscontract en tenzij fout van de opdrachtgever of overmacht organiseert kpot de compatibiliteit met moderne browsers. Beveiligingsupdates zijn inbegrepen in het onderhoudscontract. Dit contract wordt gecommercialiseerd onder de naam “active web support”.

bewaring

Kpot raadt de opdrachtgever aan om een backup te maken van de bestanden, op computer, USB-stick of dvd. Bij levering van de bestanden aanvaardt de opdrachtgever de volledige verantwoordelijkheid voor de bestanden. Kpot raadt de opdrachtgever aan om bij ontvangst meteen een backup te maken van de bestanden.

Bij levering van de bestanden is kpot niet langer verantwoordelijk voor het archiveren van de bestanden. Kpot zal niettemin trachten de bestanden van de opdrachtgever zo lang als redelijkerwijs mogelijk is beschikbaar te houden.

Betaling

Opdrachtgever verplicht zich facturen betreffende genoemde werkzaamheden te voldoen binnen de termijn van 2 weken na uitreiking. Het ­volledige bedrag wordt overgeschreven op rekeningnummer BE97 0017 7177 7849 t.a.v kpot.

De ­ontvangst van de factuur geldt van ­rechtswege en volgens art. 1139 van het Burgerlijk Wetboek als ­ingebrekestelling zonder dat er enige akte nodig is en alleen door ver­strijken van de termijn. In geval de betaling niet volgt binnen de 8 dagen na het verzenden van een aangetekend schrijven is de schuldenaar gehouden tot betaling van verwijlinteresten a rato van 1% per begonnen maand vanaf de datum van de factuur evenals tot betaling van een schadevergoeding wegens wanbetaling bij toepassing van art. 1147 van het Burgerlijk Wetboek, conventioneel en onverminderbaar vastgesteld op 12%, met een minimum van 75,00 EUR. Alle klachten dienen binnen de vijf dagen aangetekend te gebeuren.

periodieke facturatie

Indien er in de offerte sprake is van een betalingsplan, zal de facturatie volgens dit plan verlopen. Bij vertraging van de werkzaamheden, dan behoudt kpot het recht, gedurende een opdracht, tot op dat moment verrichte werkzaamheden naar redelijkheid in rekening te brengen en te factureren aan de opdrachtgever.

laattijdigheid bij afbetalingsplan

Is er sprake van meer dan 36 dagen laattijdigheid op een openstaande factuur, in de context van een maandelijks afbetalingsplan, dan behoudt kpot het recht om eenzijdig af te zien van het afbetalingsplan en meteen de totaalsom van de overeenkomst in zijn volledigheid te factureren. 

Dit geldt ook voor websites die verkocht worden met een minimum termijn voor de maandelijkse aflossingen, zoals de formule “website op basis van template”. Bij voortijdige stopzetting wordt de volledige termijn meteen in zijn volledigheid gefactureerd.

Opschorting

Bij het niet nakomen van zijn betalingsverplichtingen door de opdrachtgever worden alle door kpot binnen de overeenkomst aan de opdrachtgever overgedragen rechten opgeschort tot op het moment waarop deze betalingsverplichtingen wel zijn nagekomen. Het is de opdrachtgever in dat geval niet toegestaan de hem ter beschikking gestelde ontwerpen te gebruiken.

Vroegtijdige onderbreking

Kpot behoudt zich het recht eenzijdig af te zien van de uitvoering van de opdracht, als kpot als uitvoerder van mening is dat de aard of definitie van de opdracht ­veranderd is, of verandert tijdens de uitvoering. In dit geval worden enkel de reeds gepresteerde uren of geleverde goederen in rekening gebracht .

Ook in geval van vroegtijdige onderbreking van de opdracht op initiatief van de klant, worden de gepresteerde uren aangerekend aan 100 euro per uur excl btw.

Beëindigen opdracht

Wanneer er sprake is van van zijn wil onafhankelijke omstandigheden, waardoor van kpot redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat hij de opdracht verder vervult, heeft kpot het recht om deze opdracht neer te leggen, zonder dat hij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden is. In dit geval heeft hij recht op het honorarium voor de tot op dat moment ­verrichte arbeid en op vergoeding van de tot op dat moment gemaakte kosten en is hij verplicht de bereikte resultaten aan de ­opdrachtgever ter beschikking te stellen. Indien gedragingen of handelingen van de zijde van de opdrachtgever er de oorzaak van zijn dat van de kpot redelijkerwijs niet verlangd kan worden dat hij de opdracht verder vervult, dan heeft kpot, naast het recht de opdracht neer te leggen, recht op het volledige op de opdracht betrekking hebbende honorarium.

betwistingen

Elke betwisting die niet in der minne door de partijen kan worden beslecht, zal voorgelegd worden aan de bevoegde ­rechtbank te Leuven.

Bescherming van de persoonlijke levenssfeer en het beheer van contactgegevens.

Kpot verwerkt de contactgegevens (naam, adres, e-mailadres, telefoonnummers) van zijn klanten die nodig zijn voor het goede klantenbeheer. Kpot zal deze data uitsluitend gebruiken binnen het kader van deze overeenkomst, eventuele vervolgopdrachten en de hieraan verbonden diensten. Als klant heb je het recht van toegang tot je persoonsgegevens, evenals het recht om verbeteringen aan te laten brengen aan zijn gegevens indien zij foutief zijn. Meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens door Kpot en jouw privacyrechten is beschikbaar in de privacy policy op onze website. https://kpot.be/privacy.

Binnenkijken?

Lees de kpot krant, waarin we ons open en (niet te) bloot geven.

    instagram facebook linkedin tiktok Home Werk Diensten Over Ons Shop Co-work Blog Contact Kolonel Begaultlaan 15
    3012 Leuven
    016 90 30 84 info@kpot.be